Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Stravné

Vnitřní  předpis o úplatě za školní stravování

I.

Ředitelka 81. mateřské školy Plzeň, Hodonínská 53, příspěvkové organizace odloučené pracoviště Břeclavská 12  podle § 119, § 122 odst. 4  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č.463/2011 Sb., o školním stravování a § 4, odst. 1, 2  vyhlášky č. 14/2004 Sb.,o  předškolním vzdělávání


s t a n o v u j e   v ý š i   ú p l a t y  pro období  od 1. září 2017  do 31. srpna 2018
a) pro  věkovou skupinu strávníků 2 - 6 let ( děti narozené 1. 9.2012 a déle)
 celodenní stravování:                               

 •       přesnídávka       7,--    Kč                            
 •       pitný režim         4,--    Kč                             
 •       oběd                 15,--    Kč                            
 •       svačina              7,--    Kč                           

      celkem              33,-    Kč                             

        
                                                                              
finanční limit dle vyhlášky č. 463/2011Sb.ve znění pozdějších předpisů
je v rozpětí 29,-Kč až 48,-Kč /nápoje 3,-- 5,- Kč/

b) pro věkovou skupinu strávníků 7 - 10 let ( týká se dětí narozených do 31. 8. 2011)

* celodenní stravování

 •   přesnídávka        8,--   Kč
 •   pitný režim          4,--   Kč
 •   oběd                  18,--   Kč
 •   svačina               8,--   Kč

     celkem na den  38.-    Kč      

                                                                                                                

finanční limit dle vyhlášky č. 463/2011Sb., je v rozpětí 32.-Kč  -- 59.-Kč

II.

Záloha na stravné:
a) I. věková skupina ( 3 - 6 let )

 • záloha na stravné  v hotovosti  760,- Kč 
 • úplata převodem z banky          760,-Kč ( trvalý příkaz k 5.dni v měsíci)
 • inkasní platby                            760,- Kč ( souhlas s inkasem)

b) II. věková skupina ( 7 -10 let )

 • záloha na stravné v hotovosti 850,- Kč
 • úplata převodem z banky        850,-Kč ( trvalý příkaz k 5.dni v měsíci)
 • inkasní platby                          850,-Kč ( souhlas s inkasem)

Záloha na stravné se vybírá v plné výši v měsíci září, nebo v daném  měsíci nástupu během školního roku.

III.
Způsob platby:

1. Převody z běžných účtů trvalým příkazem  ( do 15. dne v měsíci) na účet ŠJ číslo  27339311/0100  - zálohově každý měsíc stanovenou částku a následně se pololetně     vyúčtovává dle skutečně odebrané stravy.
2. Inkasní platba – zákonní zástupci dají souhlas k inkasu na přihlášce ke stravování. První inkaso ve výši stanovené zálohy a následující částky dle skutečně projedené stravy.
3. Platba v hotovosti u vedoucí ŠJ - 1. platba ve výši stanovené zálohy a následující měsíční     částky dle skutečně odebrané stravy v daném měsíci.
* Vyúčtování zálohy a hodnoty skutečně odebrané stravy dle bodu 1, 3 a 4 se vyúčtovává v měsíci srpnu, vrácení přeplatku do konce září.

IV.
Podmínky splatnosti:
Veškeré platby se provádí nejpozději do 15. dne v měsíci.
Podle § 35 odst. 1 písm. d. zák.č. 561/2004 Sb.ve znění pozdějších předpisů , pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu v MŠ za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s vedoucí ŠJ jiný termín úhrady, může ředitelka MŠ po předchozím písemně oznámeném upozornění zákon. zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání.

V.

V případě přerušení provozu MŠ v měsíci červenci a srpnu se úplata za školní stravování zastavuje.(Zákonní zástupci si trvalé příkazy pozastaví).
Zákonní zástupci, kteří požádají o prázdninový provoz na MŠ, která jej zajišťuje se řídí Vnitřním předpisem dané MŠ.

Tento Vnitřní předpis je platný s účinností od 1. 09. 2017

V Plzni dne 01.09.2017                                           

ředitelka školy
Bc Hana Steinbachová

                                                                                                                               
81. mateřská škola Plzeň, Hodonínská 53, příspěvková organizace

odloučené pracoviště Břeclavská 12

Vnitřní  předpis o úplatě za závodní stravování

-I.

Ředitelka 81. mateřské školy Plzeň, Hodonínská 53, příspěvkové organizace,odloučené pracoviště Břeclavská 12  podle Vyhlášky č. 84/2005 Sb.ve znění pozdějších předpisů.

s t a n o v u j e   v ý š i   ú p l a t y  25,-Kč  pro období  od 1.září 2017 do31. srpna 2018

Záloha          400 ,- Kč

Záloha za závodní stravování se vybírá v plné výši v měsíci září, nebo v daném měsíci nástupu zaměstnance do pracovního poměru.

III.

v zařízení školního stravování 81. mateřské školy Plzeň, Hodonínská 53, příspěvkové organizace odloučené pracoviště Břeclavská 12 za stravování zaměstnanců 8. mateřské školy Plzeň , pro období od 1. září 2017 do 31.srpna 2018, ze stanovené finanční normy 25,-- Kč na jednoho zaměstnance je 
úplata stravování hrazena za jednoho zaměstnance ve výši  7.00 Kč   podle platných zásad FKSP 81. mateřské školy Plzeň ,příspěvkové organizace pro kalendářní rok 2017 v souladu s  § 7 vyhlášky č.114/2002 Sb.ve znění platných předpisů, z fondu kulturních a sociálních potřeb.   
   

IV.

Stanovené úplaty pro zaměstnance jsou splatné do 15 dne příslušného měsíce podle výše uvedených stanovení.

V.

V případě přerušení provozu mateřské školy v měsíci červenci a srpnu se úplata nehradí.

VI.

Proúčtování zálohové úplaty u zaměstnanců se provádí v srpnu, vrácení přeplatku do konce září.

Tento Vnitřní předpis nabývá platnost dnem 1.9.2017

V Plzni 01.09.2017
                                                                                                     

Bc Hana Steinbachová
ředitelka školy