Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Stravné

81. mateřská škola Plzeň,Hodonínská 53,příspěvková organizace,

odloučené pracoviště Břeclavská 12 IČ: 70940967

 

Vnitřní předpis o úplatě za školní stravování

 

I.

Ředitelka 81. mateřské školy Plzeň,Hodonínská 53, příspěvkové organizace odloučené pracoviště

Břeclavská 12 podle § 119, § 122 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č.463/2011 Sb., o školním stravování a § 4, odst. 1, 2 vyhlášky č. 14/2004 Sb., o předškolním vzdělávání

 

s t a n o v u j e   v ý š i   ú p l a t y   pro období

od 1.září 2018 do 31. srpna 2019

 

a) pro věkovou skupinu strávníků 2 - 6 let ( děti narozené 1. 9.2016 a déle)

celodenní stravování:

     přesnídávka 7,-- Kč

           pitný režim  4,-- Kč

           oběd         15,-- Kč

           svačina       7,-- Kč

          celkem     33,- Kč

 

finanční limit dle vyhlášky č. 463/2011Sb.ve znění pozdějších předpisů

je v rozpětí 29,-Kč až 48,-Kč /nápoje 3,--5,- Kč/.

 

 

b) pro věkovou skupinu strávníků 7 - 10 let ( týká se dětí narozených do 31. 8. 2012)

celodenní stravování

       přesnídávka 8,-- Kč

       pitný režim  4,-- Kč

       oběd         18,-- Kč

       svačina       8,-- Kč

      celkem      38.- Kč

 

Finanční limit dle vyhlášky č. 463/2011Sb., je v rozpětí 32.-Kč --59.-Kč.

 

II.

Záloha na stravné:

 

a) I. věková skupina ( 3 - 6 let )

* záloha na stravné v hotovosti 760,- Kč

*úplata převodem z banky 760,-Kč ( trvalý příkaz k 5.dni v měsíci)

*inkasní platby 760,- Kč ( souhlas s inkasem)

 

b) II. věková skupina ( 7 -10 let )

*záloha na stravné v hotovosti 850,- Kč

* úplata převodem z banky 850,-Kč ( trvalý příkaz k 5.dni v měsíci)

* inkasní platby 850,-Kč ( souhlas s inkasem)

Záloha na stravné se vybírá v plné výši v měsíci září, nebo v daném měsíci nástupu během školního roku.

 

III.

Způsob platby:

 

1. Převody z běžných účtů trvalým příkazem ( do 15. dne v měsíci) na účet ŠJ číslo

27339311/0100 - zálohově každý měsíc stanovenou částku a následně se pololetně

vyúčtovává dle skutečně odebrané stravy.

2. Inkasní platba – zákonní zástupci dají souhlas k inkasu na přihlášce ke stravování. První

inkaso ve výši stanovené zálohy a následující částky dle skutečně projedené stravy.

3. Platba v hotovosti u vedoucí ŠJ - 1. platba ve výši stanovené zálohy a následující měsíční

částky dle skutečně odebrané stravy v daném měsíci.

 

* Vyúčtování zálohy a hodnoty skutečně odebrané stravy dle bodu 1, 3 a 4 se vyúčtovává v

měsíci srpnu, vrácení přeplatku do konce září.

 

IV.

Podmínky splatnosti:

 

Veškeré platby se provádí nejpozději do 15. dne v měsíci.

Podle § 35 odst. 1 písm. d. zák. č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů ,pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu v MŠ za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s vedoucí ŠJ jiný termín úhrady, může ředitelka MŠ po předchozím písemně oznámeném upozornění zákon. zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání.

 

V.

V případě přerušení provozu MŠ v měsíci červenci a srpnu se úplata za školní stravování zastavuje.(Zákonní zástupci si trvalé příkazy pozastaví).

Zákonní zástupci, kteří požádají o prázdninový provoz na MŠ, která jej zajišťuje se řídí Vnitřním předpisem dané MŠ.

 

Tento Vnitřní předpis je platný s účinností od 1. 09. 2018

 

 

 

V Plzni dne 01.09.2018 ředitelka školy Bc Hana Steinbachová